ดูแลตนเองเมื่อเป็นกรดไหลย้อน

ดูแลตนเองให้ถูกต้อง เมื่อเป็นกรดไหลย้อน

ดูแลตนเองให้ถูกต้อง เมื่อเป็นกรดไหลย้อน รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณข้อมูลจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี